Zaloguj się

  • Home  /
  • Aktualności   /
  • Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS i urzędzie skarbowym

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS i urzędzie skarbowym

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) jej kierownik (np. zarząd albo wspólnicy w zależności od formy prawnej działalności) jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym do KRS należy złożyć w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia:

–  opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,

– odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

– sprawozdanie z działalności – w przypadku a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych.

Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone do KRS w terminie, wówczas kierownikowi jednostki grożą sankcje karne dwojakiego rodzaju. Wynikają one z Art. 79 UoR oraz ustawy o Krajowym rejestrze sądowym.

e-learning

Za niezłożenie sprawozdania w KRS, UoR przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności. Kara grzywny jest ustalana w oparciu o przepisy Kodeksu karnego i jest wymierzana w stawkach dziennych, a jej wysokość zależy od decyzji sądu. Może mieścić się w przedziale od 100 zł do 1.080.000 złotych.

Sąd rejestrowy jest również uprawniony do nałożenia kary grzywny w wysokości nie wyższej niż 1.000 zł, która może być ponowiona.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone wraz z innymi dokumentami także w urzędzie skarbowym. Termin złożenia sprawozdania zależy od tego czy podatnik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) czy fizycznych (PIT). Podatnicy CIT są zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od zatwierdzenia, a podatnicy PIT do 30 kwietnia.

Kiedy sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w urzędzie skarbowym może on wezwać podatnika do jego złożenia. Jeśli chodzi o sankcje karne to możliwość ich nałożenia jest w świetle obowiązującego prawa kwestią budzącą wątpliwości. Kodeks karny skarbowy przewiduje sankcje za niezłożenie deklaracji podatkowych, czy informacji podatkowych. Sprawozdania finansowe nie mają statusu deklaracji, czy informacji podatkowych, a przynajmniej ich potencjalne uznanie za takowe, może być kwestionowane.

public_relations

Napisz komentarz