Zaloguj się

  • Home  /
  • Aktualności   /
  • Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, iż dla jednostek, których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu, termin ten upływa 30 czerwca. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest do tego uprawniony.  W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno mieć formę uchwały lub postanowienia uprawnionego organu.

e-learning

Podstawowym skutkiem niezatwierdzenia sprawozdania finansowego jest brak możliwości podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej, ponieważ bez spełnienia tego wymogu, taka czynność byłaby nieważna z mocy prawa.Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszono upadłość.W przypadku oddziałów, za moment zatwierdzenia przyjmuje się  zatwierdzenie sprawozdania finansowego przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego oddziału. Z kolei, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jego zatwierdzenie może nastąpić dopiero po wydaniu opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami przez biegłego rewidenta.Mimo braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie, należy je złożyć do KRS w ciągu 15 dni od upływu przewidzianego terminu. Po zatwierdzeniu, należy ponownie złożyć sprawozdanie do KRS w ciągu 15 dni.

Przepisy UoR nie przewidują sankcji karnych za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że często jest ono skutkiem okoliczności, z których wynika odpowiedzialność karna, jak niesporządzenie sprawozdania finansowego, czy niepoddanie go obowiązkowemu badaniu.

public_relations

Napisz komentarz