Zaloguj się

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny dostępnej w Internecie pod adresem: https://www.finlab.pl/ („Portal”).
 2. Usługodawcą jest Finlab Adam Olszewski, ul. Obrońców Tobruku 18d/164, 01-494 Warszawa; email: publiczne@finlab.pl
 3. Każdy, kto korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu („Użytkownik”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zasady korzystania

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne.
 2. Dostęp do niektórych treści jest możliwy po dokonaniu rejestracji, a następnie zalogowaniu na konto Użytkownika. Portal nie pobiera opłat od Użytkowników za dostęp do treści,
 3. Finlab zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za niektóre usługi poprzez zablokowanie dostępu do nich i konieczność wniesienia opłaty z góry przed skorzystaniem z nich.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 29 sierpnia 1997 r.  Administratorem danych osobowych jest FinLab.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych w Portalu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie udostępnia danych Użytkowników do celów marketingowych bez ich zgody wyrażonej w formularzu rejestracyjnym.
 8. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera redagowanego przez Finlab na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

III. Zasady zamieszczania Komentarzy

 1. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do umieszczania Komentarzy do treści publikowanych na Portalu.
 2. Finlab nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Portalu.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, a także treści o charakterze spamu oraz przekazów reklamowych.
 4. Finlab zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy bez podania przyczyny oraz usunięcia kont Użytkowników naruszających Regulamin.

IV. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Właścicielem majątkowych praw autorskich do wszelkich treści publikowanych w Portalu jest Usługodawca lub podmioty trzecie, z którymi Usługodawca zawarł umowę.
 2. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu treści publikowanych w Portalu, ani w całości, ani we fragmentach, ingerowania w zawartość, dystrybucji, powielania, usuwania oznaczeń oraz zabezpieczeń technicznych lub jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 3. Wszystkie elementy Portalu, np. teksty, grafiki – są własnością Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Portalu bez uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.

V. Pozostałe postanowienia

 1. Wskazówki, przykłady, interpretacje i inne treści publikowane w Portalu, nie mają charakteru porady prawnej ani podatkowej. Ich zastosowanie w konkretnych przypadkach może wymagać pogłębionych konsultacji uprawnionego doradcy (doradcy podatkowego, radcy prawnego etc.). Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów państwowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu spowodowane działaniem sił wyższych, niedozwolonym działaniem osób trzecich, awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika, jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.
 3. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub innych zachowań mogących narazić Usługodawcę na szkodę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu lub usunięcia konta Użytkownika.
 4. Zasady polityki cookies dostępne są na stronie głównej (menu dolne) jako Polityka cookies.