Zaloguj się

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji

Na skutek nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., w stosunku do wielu czynności opodatkowanych doszło do zmiany zasady szczególnej powstawania obowiązku podatkowego na zasadę ogólną. Do tej grupy należy udzielenie licencji.

Zasada ogólna w przypadku świadczenia usług mówi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, gdy za wykonaną część określono zapłatę. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

 

Powstaje zatem pytanie, jak właściwie określić moment wykonania usługi przy sprzedaży licencji. Umowy licencyjne są bardzo zróżnicowane co do charakteru postanowień mających wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, bowiem mogą być one przyznawane bezterminowo, na czas określony, opłacane z góry, płatne jednorazowo lub w ratach już po ich udzieleniu etc. Czy VAT należny należy zapłacić w momencie udzielenia licencji, czy upływu jej terminu ?

Stąd liczne wystąpienia podatników o interpretacje podatkowe w tej sprawie.  Oto przegląd wniosków płynących z wybranych indywidualnych interpretacji podatkowych.

Licencja bezterminowa (wieczysta) z ustalonymi kilkoma terminami zapłaty po udzieleniu licencji

W przypadku udzielenia licencji bezterminowej, gdy w umowie przewidziano zapłatę w kilku terminach po udzieleniu licencji, obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie wykonania usługi, za który należy przyjąć moment udzielenia licencji bezterminowej.

(Sygn. IBPP2/443-191/14/ICz Data: 24.03.2014)

Licencja bezterminowa (wieczysta) z jednorazowym terminem płatności  po udzieleniu licencji

W przypadku udzielenia licencji bezterminowej, gdy w umowie przewidziano jednorazową zapłatę w terminie po udzieleniu licencji, obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie wykonania usługi, za który należy przyjąć moment udzielenia licencji bezterminowej.

(Sygn. IBPP2/443-1151/13/ICz Data: 24.03.2014)

Licencja czasowa bądź bezterminowa, w odniesieniu do której wysokość wynagrodzenia (należności licencyjnej) nie jest znana w momencie jej udzielenia a okresowe należności licencyjne (płatne np. za okresy miesięczne, kwartalne, roczne) uzależnione są od określonego zdarzenia, np. stanowią procent od obrotów z tytułu sprzedaży

Licencja czasowa, bądź bezterminowa, w odniesieniu do której wysokość wynagrodzenia (należności licencyjnej) nie jest znana w momencie jej udzielenia a okresowe należności licencyjne (płatne np. za okresy miesięczne, kwartalne, roczne) uzależnione są od określonego zdarzenia, np. stanowią procent od obrotów z tytułu sprzedaży, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych określonych w przepisie art. 19a ust. 1 w związku z art. 19a ust. 3 – zdanie pierwsze – ustawy o VAT, a więc zgodnie z ustalonymi w umowie terminami rozliczeń/płatności tj. z upływem każdego okresu rozliczeniowego, w tym przypadku miesiąca, kwartału, roku.

Jeśli w umowie ustalono, że okres rozliczeniowy musi zostać wydłużony o czas potrzebny na udokumentowanie zdarzeń niezbędnych dla ustalenia podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy tzn. jest uzależniony od przedstawienia przez kontrahenta zestawienia sprzedaży na bazie której Wnioskodawca ustali kwotę wynagrodzenia (określony procent od wielkości sprzedaży uzyskanej przez kontrahenta), to obowiązek podatkowy upłynie w dniu, w którym upływa termin na dostarczenie zestawienia sprzedaży.

(Sygn. IBPP2/443-195/14/ICz Data: 24.03.2014)

Licencja czasowa udzielona na okres powyżej roku. Ustalono cykle rozliczeniowe (np. miesięczne, kwartalne, roczne), opłaty mają być wnoszone z dołu do określonego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy

Obowiązek podatkowy będzie powstawał wraz z ostatnim dniem przyjętego okresu rozliczeniowego, bez względu na to czy płatności regulowane były terminowo, czy też w ogóle nie były dokonywane.

Jedynie w przypadku gdyby płatność została dokonana wcześniej tj. przed ostatnim dniem ustalonego okresu rozliczeniowego, obowiązek podatkowy powstałby w dniu dokonania zapłaty.

(Sygn. IBPP2/443-194/14/ICz Data: 24.03.2014)

Licencji czasowa roczna z ustalonym jednorazowo terminem płatności, po udzieleniu licencji, ale przed zakończeniem okresu jej ważności (płatność z góry)

Obowiązek podatkowy powstanie na zasadach określonych w przepisie art. 19a ust. 1 w powiązaniu z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, a więc z chwilą wykonania usługi – tj. z upływem okresu rozliczeniowego, do którego odnosi termin płatności. Innymi słowy z końcem okresu, na który licencja zostanie udzielona. W przypadku, gdy przed upływem tego okresu, czyli przed wykonaniem usługi Wnioskodawca otrzyma od kontrahenta opłatę licencyjną (w całości bądź w części) – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uregulowana w okresie ważności licencji to obowiązek podatkowy powstanie w upływem okresu rozliczeniowego, do którego odnosi się termin płatności, czyli z końcem okresu na który licencja zostanie udzielona.

(Sygn. IBPP2/443-192/14/ICz Data: 24.03.2014)

 

Z powyższych interpretacji można wysnuć wniosek, iż kluczowe znaczenie dla ustalenia momentu obowiązku podatkowego przy sprzedaży licencji mają postanowienia umowne między stronami. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na zapisy umowne odnoszące się do tej kwestii.

public_relations

Napisz komentarz