Zaloguj się

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości (UoR) z 14 lipca 2014 r. wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 21 sierpnia 2014 r. Wprowadza ona nową kategorię podmiotów – jednostki mikro – dla których przewiduje uproszczenia głównie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.
Dla jednostek mikro przewidziany jest osobny, znacznie uproszczony wzór sprawozdania finansowego w Załączniku nr 4 do UoR.
Dla przykładu w bilansie jednostek mikro przewidziano tylko dwie pozycje – Aktywa trwałe, w tym środki trwałe oraz Aktywa obrotowe, w tym zapasy i należności krótkoterminowe.

Jednostki zaliczane do jednostek mikro

Status mikro mają spółki handlowe – osobowe i kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, spółki cywilne inne niż spółki cywilne wyłącznie z udziałem osób fizycznych, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a)   1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b)   3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c)   10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Po drugie, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

e-learning

A także, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż     2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, Należy przypomnieć, że podmioty te, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły 1 200 000 euro za poprzedni rok obrotowy nie są zobowiązane do stosowania UoR.

Nowelizacja wskazuje też podmioty, które nie będą mogły skorzystać z uproszczeń. Są to jednostki o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 UoR i jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostki sektora finansów publicznych. Art. 2 ust. 1 UoR dotyczy jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Kto podejmuje decyzję

Decyzję o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego podejmuje organ zatwierdzający. Zgodnie z UoR jest to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki (np, zgromadzenie wspólników w spółkach z o.o.). W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Inne zasady

Jednostki mikro nie mogą stosować wyceny w wartości godziwej, ani w skorygowanej cenie nabycia. Jednostki mikro typu non-profit mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

public_relations

Artykuły powiązane

Napisz komentarz