Zaloguj się

Konkursy jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Dlaczego konkurs może stanowić narzędzie optymalizacyjne ?

Konkursy mogą stanowić narzędzie optymalizacji podatkowej ze względu na to, iż pozwalają m. in. zmniejszyć wysokość lub wyeliminować konieczność opodatkowania nagrody po stronie osób je otrzymujących.

Działania marketingowe często wiążą się z zamiarem przekazania gratyfikacji w różnych formach np. prezentów, nagród rzeczowych lub pieniężnych innym osobom, czy podmiotom.

Niewątpliwą barierą w organizacji takich działań jest obowiązek opodatkowania świadczeń otrzymanych przez beneficjentów, jeśli ich wartość przekracza kwotę 200 zł. Wtedy beneficjent nagrody musi podać przekazującemu dane niezbędne do sporządzenia PIT-8C, a następnie wykazać wartość świadczenia w swoim rozliczeniu rocznym PIT. Ponadto, w PIT-8C podaje się dane osobowe, które beneficjent jest zobowiązany podać przekazującemu świadczenie. Często już taka przesłanka sama w sobie, nawet w oderwaniu od konieczności zapłaty podatku dochodowego, przesądza o rezygnacji z przeprowadzenia akcji marketingowej, ponieważ żądanie danych osobowych może okazać się bardzo niezręcznym zadaniem dla organizatora. Nawet, gdy można zaakceptować konieczność sporządzenia PIT-8C, często pojawia się inna przeszkoda w postaci konieczności zebrania danych od dużej grupy osób, a dział księgowy może nie być do tego przygotowany.

Biorąc pod uwagę powyższe, organizacja konkursu może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem.

Dzieje się tak dlatego, iż do przychodów z tytułu nagród ma zastosowanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranej, czy nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF). Podatek zryczałtowany oznacza, iż przychodów objętych tym podatkiem nie łączy się z przychodami opodatkowanymi wg skali podatkowej (obecnie opodatkowanymi wg stawki 18% lub 32%). Po drugie, przewidziane są zwolnienia z podatku zryczałtowanego w pewnych sytuacjach.  Wreszcie, od użytkowników nie musimy żądać wszystkich danych osobowych.

e-learning

Zwolnienia przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, który obejmuje następujące rodzaje przychodów:

  • wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
  • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja),
  • nagrody związane ze sprzedażą premiową,

jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekroczy 760 zł.

Ryzyka podatkowe związane z organizacją konkursów

Ze względu na przepisy UPDOF regulujące opodatkowanie konkursów dochodzi jednak od wielu lat do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. O tym mowa w dalszej części niniejszego opracowania.

Pojęcie konkursu nie jest zdefiniowane w prawie podatkowym, ale biorąc pod uwagę istniejące orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe ukształtował się pogląd, iż aby działanie marketingowe zakwalifikować do kategorii konkursu muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • pomiędzy uczestnikami konkursu musi istnieć element rywalizacji, gdzie zwycięzców wyłania się na podstawie ustalonych kryteriów (nie można zatem nagrodzić wszystkich uczestników, lecz tylko najlepszych z nich),
  • zasady konkursu powinny być ustalone w regulaminie określającym nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), sposób wydania nagród zwycięzcy/zwycięzcom.

Należy podkreślić, że dochodziło do sporów dotyczących kwalifikacji, czy dana akcja jest konkursem czy innym typem akcji marketingowej, np. programem motywującym. Przy czym kwalifikacja decyduje tu o prawidłowym wypełnieniu obowiązków przewidzianych w prawie podatkowym. Na podstawie analizy interpretacji podatkowych można dojść do wniosku, iż akcje marketingowe premiujące pracowników kontrahentów i spełniające warunki mogą być kwalifikowane jako konkursy.

Jeśli chodzi o wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) spory obejmowały początkowo samą definicję środków masowego przekazu, a następnie także dotyczyły podmiotów, które są uprawnione do przekazywania nagród objętych zwolnieniem.

Przepis przewidujący zwolnienie dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, nie wymienia bezpośrednio Internetu jako środka masowego przekazu. Czy zatem konkursy organizowane za pośrednictwem Internetu uprawniają do zwolnienia nagród z podatku dochodowego ? Kwestia ta nie została dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięta. Zdarzało się, że w ubiegłej dekadzie organy podatkowe kwestionowały zaliczenie Internetu do katalogu środków masowego przekazu, gdyż argumentowano, że przepis zawiera ich zamknięty katalog, czyli wyłącznie prasę, radio i telewizję. Jednak z czasem zmieniono to podejście, gdyż na podstawie Prawa prasowego czy wykładni celowościowej przepisu można Internet uznać za środek masowego przekazu. Ostatnio spory wynikają z uznania przez organy podatkowe, że o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF nie decyduje sam fakt ogłoszenia konkursu lub gry w Internecie. Twierdzą one, że równie ważne jest, aby organizatorem konkursu były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznaczałoby to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Czyli przyjęto założenie, że konkurs zwolniony z podatku mogą zorganizować tylko podmioty uznane za środki masowego przekazu np. rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne. Takiej interpretacji dokonywały niestety także sądy administracyjne. W roku 2013 r. pojawiły się jednak odmienne orzeczenia WSA w Warszawie kwestionujące taką wykładnię. Przyjęto, że podmiot organizujący konkurs jest wydawcą treści zamieszczonych w Internecie jako środka masowego przekazu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, zatem jest jednak organizatorem konkursów i gier emitowanych przez Internet.

Tzw. ubruttowienie nagrody

Kolejną zaletą konkursu jako narzędzia optymalizacyjnego jest możliwość uniknięcia zapłaty podatku przez beneficjenta, w sytuacjach kiedy nie przysługuje mu zwolnienie. Ciężar tego podatku może ponieść organizator konkursu. UPDOF przewiduje, że jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Otóż, organizator może tak ukształtować zasady konkursu, że oprócz nagrody rzeczowej zostanie przyznana również nagroda pieniężna, której wysokość dokładnie pokryje wartość podatku, do jakiego zapłaty byłby zobowiązany beneficjent nagrody rzeczowej. Wysokość nagrody pieniężnej towarzyszącej nagrodzie rzeczowej musi wynieść 11,11 % wartości nagrody rzeczowej. O przyznaniu dodatkowej nagrody pieniężnej należy poinformować w regulaminie konkursu.

Przykładowo, jeśli nagroda rzeczowa w konkursie ma wartość 1000 zł to powinna zostać przyznana nagroda pieniężna o wartości 111,10 zł. Wówczas należny podatek zryczałtowany będzie obliczony jako 10% od kwoty 1111,10 zł, czyli wyniesie dokładnie 111,10 zł.

O czym jeszcze należy pamiętać

Gdy jednorazowa wartość wygranych lub nagród przekroczy 760 zł, nie można zastosować zwolnień, o których mowa powyżej. Wtedy cała wartość nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Zwolnienia nie stosuje się w ogóle w przypadku, gdy otrzymanie nagrody, czy wygranej ma związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jej beneficjenta.

Jeśli konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników firmy, przychody pracowników z tego tytułu należy traktować jako przychody ze stosunku pracy, a więc nie ma możliwości zastosowania opodatkowania zryczałtowanego. Gdyby jednak w konkursie mogły brać udział także inne osoby niż pracownicy, a konkurs nie byłby związany z obowiązkami służbowymi pracowników, wówczas istnieje możliwość zastosowania podatku zryczałtowanego.

public_relations

 

Artykuły powiązane

Napisz komentarz