Zaloguj się

Imprezy integracyjne dla pracowników

Kwestia opodatkowania imprez integracyjnych dla pracowników rodziła do tej pory wiele sporów związanych m. in.  z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie pracowników. Organy podatkowe często uznawały, że już sama możliwość wzięcia udziału w takiej imprezie przez pracownika rodzi u nich przychód, a sądy administracyjne wydawały całkiem odmienne wyroki.

Jak się wydaje, sprawa została wyjaśniona przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r przynajmniej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wg TK o powstaniu nieodpłatnego świadczenia decyduje albo uzyskanie korzyści majątkowej w postaci zwiększenia aktywów (otrzymanie pieniędzy) albo zaoszczędzenie wydatków, a ponadto skorzystanie ze świadczenia musi mieć charakter dobrowolny po stronie pracownika. W przypadku imprez integracyjnych TK stwierdził, że nawet przyjmując jego dobrowolność udziału w nich, nie można założyć, że gdyby nie pracodawca, to pracownik sam poniósłby wydatek na uczestnictwo w takiej imprezie, co znaczy, że nie doszło do zaoszczędzenia wydatków.

e-learning

Przy organizacji imprez integracyjnych należy jednak pamiętać o kwestiach związanych z oceną możliwości zaliczania wydatków  do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Co do zasady imprezy integracyjne  nie zostały wyłączone z kategorii kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w Art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie wydatki związane z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że są one racjonalnie i obiektywnie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jak również prawidłowo udokumentowane. Przyjmuje się, że w razie sporu z organami podatkowymi, to na podatniku ciąży obowiązek wykazania istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem określonego wydatku a powstaniem przychodu (bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów) lub zwiększeniem wysokości przychodu albo co najmniej realną możliwością jego powstania.

impreza integracyjna

Warto zauważyć, że pojęcie imprezy integracyjnej nie jest zdefiniowane w prawie podatkowym. Analizując interpretacje podatkowe, czy orzecznictwo sądowe odnoszące się do tego tematu podkreślana jest tam konieczność udowodnienia, iż celem imprezy jest rzeczywiście integracja pracowników, czyli np. poprawa motywacji, komunikacji, atmosfery pracy etc. a nie np. cel wyłącznie towarzyski, czy rozrywkowy. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na alkohol. Poza tym, zdaniem organów podatkowych, wydatki poniesione na zaproszenie kontrahentów, czy rodzin pracowników kwalifikują się do kategorii wydatków reprezentacyjnych, więc nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Problemy z kwalifikacją mogą też pojawić się także przy wydatkach na część artystyczną np. występy zespołów muzycznych. Zatem w kwestii zaliczania kosztów imprez integracyjnych do kosztów uzyskania przychodów ciągle należy podchodzić do tematu z dużą ostrożnością.

public_relations

 

Artykuły powiązane

Napisz komentarz